Wybierz osobę lub usługę:

Psycholog mgr Marzanna Jakoniuk

Psycholog, terapeuta w procesie certyfikacji, mediator, trener, pracuje w nurcie TSR

Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi i młodzieżą.

Pracuje z osobami przeżywającymi kryzysy, doświadczającymi depresji, lęku, problemów emocjonalnych, zagubienia, mającymi niskie poczucie wartości, które borykają się z problemami w relacjach z innymi ludźmi.

Ma ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą i młodymi dorosłymi a od 5 lat zajmuje się udzielaniem szeroko pojętego wsparcia psychologicznego osobom dorosłym i nastolatkom.

Jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie, ukończyła szkołę Trenerów Umiejętności Wychowawczych w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie i studia podyplomowe Konflikty w Rodzinie i Mediacje Rodzinne na SWPS oraz stopień podstawowy i zaawansowany szkolenia w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (CTSR). Obecnie jest w procesie certyfikacji w nurcie TSR w Centrum TSR.

Kieruje się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji i interwizji. Współtworzy zespół Pogotowia Psychologicznego. 

W swojej pracy terapeutycznej wspólnie z Klientami poszukuje możliwości, aby:

 • odzyskiwali oni kontrolę nad swoim życiem,
 • doświadczali sprawczości,
 • przezwyciężali kryzys,
 • pomaga klientom odkrywać ich zasoby i umiejętności niezbędne do satysfakcjonującego życia.

Psychoterapeuta mgr Magdalena Malison

Jest psychologiem, psychoterapeutą, pracuje z osobami dorosłymi od 18 roku życia. Prowadzi terapię w podejściu integracyjnym, którego osią jest psychoterapia humanistyczno-doświadczeniowa.

Doświadczenie  zawodowe zdobywała w Telefonie dla osób w stanie kryzysu psychicznego Instytutu Psychologii Zdrowia, Fundacji Razem, Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego Fundacji Itaka oraz Telefonie Zaufania dla dzieci i młodzieży fundacji Dajemy dzieciom Siłę.

Kieruje się zasadą, że terapię należy dopasować do człowieka, do  jego potrzeb i zgłaszanych trudności. Jako terapeuta patrzy na człowieka całościowo, łącząc obszar myśli, emocji, doświadczeń. Jeśli jest na to przestrzeń pracuje również z ciałem.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Udziela wsparcia i  pomocy psychologicznej osobom, które:

 • przeżywają kryzys psychiczny spowodowany trudnym, nagłym wydarzeniem;
 • doświadczyły przemocy;
 • mają trudność ze stawianiem granic, z byciem asertywnym w sytuacjach osobistych i społecznych;
 • mają niskie poczucie własnej wartości i są nadmiernie krytyczne wobec siebie;
 • doświadczają trudności  w kontaktach społecznych, osobistych;
 • doświadczają braku sensu życia;
 • szukają swojej drogi;
 • doświadczają konfliktów wewnętrznych;
 • czują, że nie pasują do tego świata;
 • zmagają się z zaburzeniami depresyjno- lękowymi.

Psycholog mgr Magdalena Paulos

Ma tytuł magistra psychologii - specjalność psychologia kliniczna. Ukończyła I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz I stopień Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Dyżuruje jako psycholog przy Antydepresyjnym Telefonie Zaufania Młodych Fundacji ITAKA.

Pracuje jako konsultantka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, współprowadzi także warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży dot. zjawiska przemocy w rodzinie i przeciwdziałania mu (z ramienia Biura Edukacji m. st. Warszawy).

Prowadzi konsultacje psychologiczne dla osób uwikłanych w przemoc w ramach rocznego stażu klinicznego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Niebieska Linia”.

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „Niebieska Linia” asystuje m.in. w koordynacji programu „Niebieska Przestrzeń Profesjonalisty – szkolenia dla służb warszawskich. Edycja 2021-2023”.

Świadczy pomoc klientom, którzy potrzebują wsparcia. Szczególnie tym osobom, które:

 • doświadczają lęku, wahań nastroju w następstwie różnych zdarzeń lub które żyją w obawie w przed tym, co dopiero może się wydarzyć;
 • doświadczają kryzysu psychicznego;
 • przeżywają żałobę;
 • znajdują się w sytuacji konfliktu w rodzinie, pracy, bliskich relacjach;
 • miewają trudności w kontaktach z innymi ludźmi – w relacjach zwykle czują się zagubione, wykluczone, towarzyszy im wstyd, bądź często wchodzą w konflikty;
 • mają trudności w wyrażaniu złości, czy radzeniu sobie z nią;
 • zmagają się z autoagresją.

Psycholog mgr Anna Trela

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła pierwszy stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), a obecnie jest w trakcie realizacji stopnia drugiego - zaawansowanego.

Swoje doświadczenie zawodowe budowała, pracując m.in. jako psycholog przedszkolny, terapeuta środowiskowy czy koordynator i konsultant w Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego, prowadzonym przez Fundację Itaka. Aktualnie pozostaje związana zawodowo z Fundacją Itaka, pełniąc obowiązki psychologa w Telefonie Zaufania Młodych, gdzie prowadzi konsultacje psychologiczne drogą telefoniczną i online.

Pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, wspierając osoby będące m.in.:

 • w kryzysie czy w procesie zmiany,
 • osoby doświadczające stanów lękowych i/lub depresyjnych.

Psycholog mgr Julia Kowalska

Jest magistrem psychologii o specjalności klinicznej oraz psychotraumatologiem. Obecnie rozpoczyna również naukę w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem. Prowadzi terapię EMDR (I stopnia).

Pracuje z osobami dorosłymi oraz młodzieżą.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób chorujących psychicznie, w telefonach zaufania dla osób dorosłych w kryzysach emocjonalnych i psychicznych oraz prowadząc prywatną praktykę.

Udziela wsparcia i pomocy psychologicznej osobom, które:

 • mierzą się z PTSD, ASD;
 • doświadczyły traumy;
 • doświadczają ataków paniki;
 • mierzą się z lękiem uogólnionym;
 • cierpią na zaburzenia odżywiania;
 • chorują na depresję;
 • chorują na schizofrenię;
 • mierzą się z kryzysami psychicznymi, emocjonalnymi i relacyjnymi;
 • doświadczają przemocy.

Psychoterapeuta mgr Magdalena Wrzesień

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym. Specjalizuje się w pracy z osobami od 16 roku życia. 
 
Doświadczenie zawodowe zdobywała w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego przy Fundacji ITAKA, Całodobowej Infolinii dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli Fundacji Itaka, a także w Antydepresyjnym Telefonie Zaufania Fundacji ITAKA. Aktualnie pracuje jako psycholog - koordynator procesu terapii w Zespole Leczenia Środowiskowego Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, a także pełni obowiązki psychologa w Telefonie Zaufania Młodych Fundacji ITAKA. 
 
Udziela wsparcia i pomocy psychologicznej osobom, które:
 • doświadczają kryzysu psychicznego
 • doświadczają trudności  w kontaktach interpresonalnych;
 • doświadczają braku sensu życia;
 • doświadczają konfliktów wewnętrznych;
 • doświadczyły psychozy;
 • zmagają się z zaburzeniami lękowymi;
 • zmagają się z zaburzeniami afektywnymi;
 • na co dzień towarzyszą osobom z chorobami lub zaburzeniami psychicznymi 
 
W celach szkoleniowych (4-letnie szkolenie psychoterpautyczne) sesje są nagrywane (audio). Pojedyncze nagrania są poddawane superwizji w celu lepszego zrozumienia problemu danego klienta i dopasowania do niego jak najlepszych technik. Konsultacja psychologiczna rozszerzona

Cena: 90 zł

Konsultacja psychoterapeutyczna

Cena: 150 zł

do góry