Regulamin rezerwacji

Regulamin świadczenia usług płatnego poradnictwa oferowanego w ramach Antydepresyjnego Telefonu Zaufania prowadzonego przez Fundację ITAKA-Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

§1

Organizator usług płatnego poradnictwa

Organizatorem usług płatnego poradnictwa oferowanego w ramach Antydepresyjnego Telefonu Zaufania jest Fundacja ITAKA-Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 47, 00-118 Warszawa, KRS: 0000126459, NIP: 5252113456, REGON: 014940850, adres korespondencyjny: Fundacja ITAKA-Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, 00-958 Warszawa 66, skr. pocztowa 127, adres e mail: biuro@zaginieni.pl , telefon: 22 620 16 10.

§2

Usługi płatnego poradnictwa

 1. Usługi płatnego poradnictwa świadczone są w ramach Antydepresyjnego Telefonu Zaufania prowadzonego przez Fundację ITAKA-Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych.
 2. Usługi będą realizowane za pośrednictwem komunikatora internetowego, wskazanego przez Fundację.
 3. Czas trwania jednej sesji w ramach świadczonych usług płatnego poradnictwa wynosi 50 minut.
 4. Koszt usługi płatnej:
  1. Spotkanie z psychologiem - wynosi 90 złotych;
  2. Spotkanie z psychoterapeutą – wynosi 150 złotych.
 5. Płatność za usługi będzie się odbywała poprzez transakcję kartą płatniczą albo e-przelewem za pośrednictwem PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068).
 6. Umawianie sesji odbywa się za pośrednictwem strony Antydepresyjnego Telefonu Zaufania https://stopdepresji.pl/porady-platne/.
 7. Osoba korzystająca z usługi płatnego poradnictwa ma prawo do odwołania umówionej
  i nieopłaconej sesji w ciągu 24 godzin od chwili umówienia sesji.
 8. Osoba korzystająca z usługi płatnego poradnictwa ma prawo do odwołania umówionej i opłaconej sesji w ciągu 24 godzin od chwili dokonania płatności.
 9. Osoba korzystająca z usługi płatnego poradnictwa ma prawo do zmiany terminu umówionej i opłaconej sesji w ciągu 24 godzin od chwili dokonania płatności.
 10. Reklamacje dotyczące świadczonych usług płatnego poradnictwa mogą być wnoszone elektronicznie na adres e mail Fundacji ITAKA-Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych: biuro@zaginieni.pl.
 11. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację będzie przesłana na adres e mail osoby składającej reklamację.
 12. Warunkiem korzystania z usług płatnego poradnictwa oferowanego w ramach Antydepresyjnego Telefonu Zaufania prowadzonego przez Fundację ITAKA-Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

§3

Prawa i obowiązki Stron

 1. Fundacja zachowa w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane od Osoby korzystającej z usługi płatnego poradnictwa w trakcie trwania sesji przez czas nieograniczony, za wyjątkiem przypadków, gdy przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakładają na Fundację inny obowiązek.
 2. Podczas sesji wszystkich Specjalistów obowiązuje tajemnica zawodowa, za wyjątkiem sytuacji, gdy:
  1. poważnie jest zagrożone zdrowie, życie Osoba korzystająca z usługi płatnego poradnictwa lub innych osób;
  2. tak stanowią ustawy.
 3. Specjaliści świadczący usługi płatnego poradnictwa, w trakcie sesji zobowiązani są do przestrzegania praw pacjenta wymienionych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 849, z późn. zm.) oraz kodeksów etycznych dotyczących pracy psychologów.
 4. Osoba korzystająca z usługi płatnego poradnictwa uczestnicząca w sesji nie ma prawa do jej rejestrowania, publikowania oraz udzielania informacji o jej przebiegu.
 5. Specjalista kierując się swoją najlepszą wiedzą, może zadecydować o skierowaniu Osoby korzystającej z usługi płatnego poradnictwa na konsultację psychiatryczną np. w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu (myśli samobójcze, samookaleczenia, poważne stany kryzysowe).

§4

Ochrona danych osobowych

 1. Fundacja, jako administrator danych osobowych, przetwarza dane osobowe:
  • Osób korzystających z płatnego poradnictwa (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu);
  • Specjalistów: Psychologów i Psychoterapeutów (imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail);
  • Osób i podmiotów współpracujących (imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu, nazwa firmy, NIP, adres firmy).
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz Polityka prywatności dostępne są na stronie https://stopdepresji.pl/rodo/ oraz http://www.itaka.org.pl/polityka-prywatnosci/.

§5

Postanowienia końcowe

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie https://stopdepresji.pl/porady-platne/.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
do góry